แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  สถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
2. ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาคือดอกอะไร
  ดอกลำดวน
  ดอกกล้วยไม้ราตรี
  ดอกพู่ระหง
  ดอกพุดแก้ว
3. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชารับโปรดเกล้าเป็น นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่เท่าไหร่
  23 สิงหาคม 2557
  24 สิงหาคม 2557
  25 สิงหาคม 2557
  26 สิงหาคม 2557
4. ใครมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่สุดในการดูแล เสริมสร้างวินัยครู
  นักเรียน
  เพื่อนครู
  ผู้ปกครอง
  ผู้บังคับบัญชา
5. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
  พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลให้เหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพ
  สอดคล้องความต้องการชุมชน
  คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เหมาะสมกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
6. ผู้ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานการจบ การศึกษาแก่ผู้เรียนในการจัดการศึกษาโดย ครอบครัว(Home school) คือ
  ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ผอ. สถานศึกษา
  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  นายกรัฐมนตรี
8. มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครูต้อง ผ่านการสอนไม่น้อยกว่ากี่ปี
  1 ปี
  2 ปี
  5 ปี
  8 ปี
9. วางตนเหมาะสม ” ตรงกับสังคหวัตถุข้อใด
  ทาน
  ปิยวาจา
  สมานัตตตา
  อัตถจริยา
10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิกาะนำเพื่อการ ปรับปรุงร
  นิเทศให้คำปรึกษาและแนและพัฒนา
  ตรวจราชการ
  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
  ติดตามประเมินผล นโยบายตามภารกิจ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ