แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ให้ตำแหน่งคณาจารย์ เป็นตำแหน่งทาง วิชาการ ยกเว้น ข้อใด
  อาจารย์
  รองผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ศาสตราจารย์
2. ข้อใดคือหัวใจของหลักสูตร
  ตัวชี้วัด
  มาตรฐานการเรียนรู้
  หน่วยการเรียนรู้
  โครงสร้างเวลาเรียน
3. Functional Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  การพัฒนาผู้เรียน
  การพัฒนาตนเอง
  การบริหารจัดการชั้นเรียน
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการ สถานศึกษา
  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
  กำหนดความต้องการอัตรากำลังและ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
  เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล ต่อผู้บริหารสถานศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขต พื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย
5. ข้อใดไม่ใช่ “หลักการจัดการศึกษา” ตาม พ.ร.บ.
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาจัดการ ศึกษา
  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่อง
6. วันครูจัดขึ้นครั้งแรก...
  16 มกราคม 2488
  16 มกราคม 2499
  16 มกราคม 2500
  16 มกราคม 2509
7. .เมื่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ จะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตก่อน ตามระยะเวลา ในข้อใด
  15 วัน
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน
  90 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
8. การวัดผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญวัดจากข้อใดเป็นสำคัญ
  การปฏิบัติ
  ความเข้าใจ
  ความคิด
  ความรู้
9. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การศึกษาในระบบแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 2 ข. 3 ระดับ ค. 4 ระดับ ง. 5 ระดับ
  2 ระดับ
  3 ระดับ
  4 ระดับ
  5 ระดับ
10. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารที่ เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี จะ ดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานใด
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงการคลัง
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ