แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการออก ข้อบังคับของคุรุสภา
  คณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  คณะกรรมการคุรุสภา
  เลขานุการคุรุสภา
2. ถ้าต้องการทราบพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ แท้จริงของนักเรียน ควรใช้เครื่องมือชนิดใด (ติวอีสานสักข้อ)
  แบบสัมภาษณ์
  แบบสำรวจรายการ
  แบบสังเกต
  แบบสอบถาม
3. ข้อใดหมายถึง สภาวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภา ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.
  ครุสภา
  คุรุสภา
4. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
  รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค
  ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม
  ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
  ถูกทุกข้อ
5. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ผู้แทนครู
  ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ผู้แทนศิษย์เก่า
  ผู้แทนคุณวุฒิ
6. ในวันเปิดเรียนชักธงชาติขึ้นเวลาใด
  เข้าเรียน
  ก่อนเข้าเรียน
  08.00
  08.15
7. ในกรณีผู้อำนวยการโรงเรียน เกิดอุบัติเหตุ ไม่ สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้และไม่มีรอง ผู้อำนวยการ จะต้องดำเนินการเช่นไร
  ให้ครูในโรงเรียนคัดเลือกครูที่อาวุโสรักษา ราชการแทน
  ให้ครูในโรงเรียนคนใดคนหนึ่งรักษา ราชการแทน
  ให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง ข้าราชการครูในโรงเรียนรักษาราชการใน ตำแหน่ง
  ให้ครูปฏิบัติราชการแทนได้เลยจนกว่า ผู้อำนวยการจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่
8. วันครูจัดขึ้นครั้งแรก...
  16 มกราคม 2488
  16 มกราคม 2499
  16 มกราคม 2500
  16 มกราคม 2509
9. ถูกดูหมิ่นได้รับความเจ็บใจ แต่ยิ้มแย้มได้ เพราะมีหลักธรรมข้อใด
  สติ
  หิริ
  ขันติ
  โสรัจจะ
10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับหลักปรัชญาทางการศึกษา ในข้อใด
  ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
  ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progessivism)
  ปรัชญาการปฎิรูปนิยม (Reconstructionism)
  ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ