แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การกำหนดให้สถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่ใด ให้เป็นไปตามประกาศข้อใด
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย ความเห็นชอบของสภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คำแนะนำของสภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อนุมัติของสภาการศึกษา
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย คำแนะนำของ คณะกรรมการการศึกษาขึ้น พื้นฐาน
2. ข้อใดคือความหมายของเด็ก ตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ถึงย่างเข้าปีที่ 15
  เด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
  เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่ที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาค บังคับแล้ว
  เด็กที่มีอายุไม่ถึง 7 ปี
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ผู้ถูกลงโทษไล่ออกมีสิทธิ์ได้เฉพาะบำเหน็จ
  ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้บำเหน็จ บำนาญ
  ผู้ถูกลงโทษให้ออกได้บำเหน็จบำนาญ
  ผู้ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิ์ได้บำเหน็จ บำนาญ
4. ครูตีเด็ก นักเรียน 5 ครั้ง พ่อแม่เรียกร้องเอา ความผิด ถือว่าผิดจรรยาบรรณในข้อใด
  ต่อตนเอง
  ต่อวิชาชีพ
  ต่อผู้เรียน
  ต่อผู้รับบริการ
5. บุคลาคลทางการศึกษาใดไม่จำเป็นต้องมี ใบประกอบวิชาชีพครู
  ครูเอกชน
  คณาจารย์
  ศึกษานิเทศ
  ผู้อำนวยการเขตพื้น การศึกษา
6. Functional Competency ข้อใด ไม่ถูกต้อง
  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
  การพัฒนาผู้เรียน
  การพัฒนาตนเอง
  การบริหารจัดการชั้นเรียน
7. ประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ คือ
  รมต.ศึกษาธิการ
  รมต.มหาดไทย
  รมต.ยุติธรรม
  รมต.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์
8. การสอนแบบ 4MAT ใช้กับนักเรียนมีลักษณะ ตามข้อใด
  มีความต้องการเป็นผู้นำ
  มีความแตกต่างระหว่างบุคคล
  มีความต้องการทำงานเป็นกลุ่ม
  มีความต้องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
9. รหัสตัวอักษร ต หมายถึงภาษาใด ตาม หลักสูตรแกนกลาง ฯ 51
  เวียดนาม
  พม่า
  ต่างประเทศ
  ถูกทั้ง ก และ ข
10. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
  Bloom
  Skinner
  Thorndike
  Edward de Bono
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ