แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
  กรรมการข้าราชการครูทางการศึกษา
  กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
  คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
  การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
  การยกเว้นเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา
  เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
  การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการ ดูแล
3. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเตรียมความ พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
  ประเมินเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน
  การนับ 2 ปีให้นับแต่วันสั่งบรรจุ
  ไม่ให้นับเวลาที่ลาเกิน 90 วัน รวมเป็นเวลาเตรียมความพร้อม
  มีคณะกรรมการ จ านวน 3 คน
4. ใครเป็นประธานคณะกรรมการคุรุสภา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  นายกรัฐมนตรี
5. ข้อใดเป็นหลักการจัดการศึกษา
  การศึกษาตลอดชีวิต
  การศึกษาต่อเนื่อง
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษาในระบบ
6. ข้อใดเป็นอัตราการอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว ของนักเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
  1,700 บาท/คน
  1,900 บาท/คน
  3,500 บาท/คน
  3,800 บาท/คน
7. ข้อใดหมายถึงระเบียงในภาษาเหนือ
  ย่าง
  เติ๋น
  กาแล
  หำยล
8. ตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาใด ต่อไปนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่วิทยฐานะ
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ พิเศษ
  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชียวชาญ
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
9. การบรรจุบุคคลเข้าเป็นราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารที่ เป็นสัญญาจ้างปฏิบัติงานรายปี จะ ดำเนินการได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก หน่วยงานใด
  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ.
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงการคลัง
10. ให้ตำแหน่งคณาจารย์ เป็นตำแหน่งทาง วิชาการ ยกเว้น ข้อใด
  อาจารย์
  รองผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ศาสตราจารย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ