แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมาก ที่สุด?
  อิทธิพลจากสื่อมวลชน
  อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
  อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
  อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
2. การสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน มีผลดีต่อ นักเรียนในข้อใด
  มีอารมณ์ดี
  มีความตั้งใจเรียน
  มีความรับผิดชอบ
  มีความสัมพันธ์ที่ดี
3. หมวกแห่งความคิดเป็นแนวคิดของผู้ใด
  Bloom
  Skinner
  Thorndike
  Edward de Bono
4. มื่อมีผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน แรงงานให้ สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม ข้อใด
  รับบริจาคและจัดทำบัญชีทรัพย์สินบริจาค
  ประกาศชื่อผู้บริจาคตามสื่ออย่างเหมาะสม
  ทำหนังสือขอบคุณหรืออนุโมทนา
  ถูกทุกข้อ
5. นายกรัฐมนตรี คนแรกของไทย คือ
  พระยาพหลพลพยุหเสนา
  นายควง อภัยวงศ์
  พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
6. ข้อใดไม่ใช่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  มีเหตุผล
  ความพอประมาณ
  ความมัธยัสถ์
  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
7. ใจความสำคัญของ มาตรา 22 สรุปได้ตามข้อ ใด
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา เด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด
  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
8. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแหน่ง ใน ก.ค.ศ.
  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี
10. บุคคลในข้อใดมีคุณสมบัติรับราชการครู
  เป็นนายก อบต.
  อายุ 17 ปีบริบูรณ์
  เคยต้องโทษคดีอาญา ขับรถชนคนตาย
  เคยทุจริตสอบราชการ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ