แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1,000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือ Hardware
  System Software
  Appllcation Software
  CPU
  ไม่มีข้อถูก
2. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
  BASIC, EXCEL
  BASIC, POWERPOINT
  BASIC, COBOL
  COBOL, EXCEL
3. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูเมื่อได้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งผู้ช่วยครูเป็นเวลากี่ปี
  1 ปี
  อย่างน้อย 1 ปี
  2 ปี
  อย่างน้อย 2 ปี
4. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ครูผู้ช่วย
  อธิการบดี
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ศึกษานิเทศก์
5. เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  การสำรวจเด็กรายบุคคล
  การเรียนรู้บูรณาการ
  โครงสร้าง
  แฟ้มสะสมงาน
6. ท่านคิดว่าทำไมต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา
  เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
  เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
7. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการใน ก.พ.ร.
  เลขาธิการ ก.พ
  เลขาธิการ ก.พ.ร.
  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ตามที่ประธานแต่งตั้ง
8. หากคุณครูต้องการให้นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ จะใช้วิธีการวิจัยในข้อใด
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ถูกต้อง
  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด
  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
  กระทรวง ทบวง กรม
  ส่วนกลาง จังหวัด อำเภอ
10. การรวมตัวกันของโรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์มาไว้ ณ จุดเดียวเพื่อประโยชน์ประสิทธิภาพการใช้งาน เรียกว่า
  เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  โรงเรียนคอมพิวเตอร์
  ต้นแบบคอมพิวเตอร์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ