รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ต้ังอยู่ที่ใด
  ชลบุร
  จันทบุรี
  ตราด
  ประจวบคีรีขันธ
2. สหภาพยุโรป ถือกำเนิดต้ังแต่เมื่อใด ในทางปฏิบัติ
  เมษายน พ.ศ. 2324
  เมษายน พ.ศ. 2354
  เมษายน พ.ศ. 2374
  เมษายน พ.ศ. 2494
3. สมเด็จพระเจ้าตากสินได้สถาปนา กรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่และทำพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นครองกรุงธนบุรีเมื่อใด
  25 ม.ค.2510
  28 ธ.ค.2510
  27 พ.ย.2510
  28 ธ.ค.2511
4. แม่น้ำเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่าน ภาคกลางของประเทศไทย แล้วไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดใด
  กรุงเทพฯ
  สมุทรปราการ
  ฉะเชิงเทรา
  นครปฐม
5. ในประเทศไทยมีการทดลองการส่งโทรทัศน์เป็ นครั้งแรกโดยใคร
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ จักรพงษ์ ภูวนารถ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา กำแพงเพชรอัครโยธิน
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัช
6. ใคร คือ ปฐมกษัตริย์ แห่งกรุงสุโขไทย
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  พระเจ้าอู่ทอง
  สมเด็จพระนารายมหาราช
7. นายเนวิน ชิดชอบ เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลไทยลีกล์ ทีมอะไร
  บุรีรัมย์
  ขอนแก่น
  การท่าเรือ
  ศรีสะเกษ
8. ส่วนที่แคบที่สุดของไทยบริเวณคอคอดกระ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กว้างประมาณเท่าไร
  ๑๐ กม.
  ๑๕ กม.
  ๒๐ กม.
  ๒๕ กม.
9. กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเมื่อ พ.ศ.ใด
  1792
  1798
  1799
  1785
10. ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการในเรื่องของยาเสพติด ภายใต้ชื่อยุทธศาสตร์ “5 รั้วป้ องกัน” หมายถึง อะไรบ้าง
  รั้วชายแดน รั้วสถาบัน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว
  รั้วสถาบัน รั้วครอบครัว รั้วโรงเรียน รั้วชุมชน รั้วบ้าน
  รั้วสถาบัน รั้วโรงเรียน รั้วสังคม รั้วชุมชน รั้วบ้าน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ