รวมเฉลยข้อสอบการคัดเลือก วิชา ความรู้ทั่วไป (ครู กทม)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ประเทศไทยเริ่มใช้ วันที่ 1 ม.ค. เป็ นวันขึ้นปี ใหม่สมัยรัชกาลใด
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
2. ในประเทศไทยมีการทดลองการส่งโทรทัศน์เป็ นครั้งแรกโดยใคร
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ จักรพงษ์ ภูวนารถ
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา กำแพงเพชรอัครโยธิน
  จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัช
3. ยอดเขาโมโกจู อยู่ในจังหวัดใด
  กำแพงเพชร
  นครสวรรค์
  ตาก
  แม่ฮ่องสอน
4. ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกคือ
  ภูเขาหิมาลัย
  ภูเขาเอเวอร์เรส
  ภูเขาแอนดีส
  ภูเขาโทคาลเวอร์เรส
5. การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ( เมาแล้วขับ ) อยู่ที่ระดับใด ถือว่าเมา
  เกิน ๔๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๕ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
  เกิน ๕๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
6. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร จัดตั้งในสมัยรัชกาลใด
  4
  5
  6
  7
7. ใบกระท่อม เป็นพืชเสพติด ที่มีฤทธ์ิประเภทใดต่อระบบประสาท
  กดประสาท
  หลอนประสาท
  กระตุ้นประสาท
  ออกฤทธ์ิหลายอย่าง
8. ในฐานะที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ อยากทราบว่า ศีล 5 ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้บัญญัติไว้ให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามในข้อที่ 4 ได้บัญญัติไว้ว่าอย่างไร
  ห้ามฆ่าสัตว์
  ห้ามลักทรัพย์
  ห้ามพูดปด
  ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น
9. จังหวัดใดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
  นครศรีธรรมราช
  นครราชสีมา
  เชียงใหม่
  สุราษฎร์ธานี
10. “ มีสีแดงไหลแรง พุ่งออกจากแผลตามจังหวะชีพจร หรือ อาการเต้นของหัวใจ” เป็นเส้นเลือดที่ ออกจากอะไร
  หลอดเลือดแดง
  เส้นเลือดดำ
  เส้นเลือดฝอย
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ