แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือข้อใด
  DSS
  EIS
  ES
  MIS
2. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
  .mid
  .mov
  .mp3
  .mp4
3. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
  ควบคุมการผลิต
  การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
  การวางแผนการผลิต
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
  Single Port
  Serial Port
  Parallel Port
  Scanner
5. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
  CPU
  CAI
  ROM
  RAM
6. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร
  งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลาย และนำข้อมูลสำรองมาใช้
  การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
  การทำสำเนาข้อมูล
  การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น
7. ครื่องคอมพิวเตอร์จะโหลด (Load) DOS ลงในหน่วยความจำประเภทใด
  ROM
  RAM
  EPROM
  PROM
8. ข้อใดเป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
  ความรวดเร็ว
  ความแม่นยำ
  การรวบรวม
  ความถูกต้อง
9. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
  เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
  เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
  อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
  เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
10. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
  GIF
  JPEG
  JPG
  BMP
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ