แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หน่วยความจำชนิดใดสามารถเรียกใช้ได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในได้
  ROM
  RAM
  EPROM
  PROM
2. จอภาพ (MONITOR) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
  CRT
  CTR
  CTA
  CRA
3. ข้อใดคือ Web Browser
  Opera
  Netscape Navigator
  Internet Explorer
  ถูกทุกข้อ
4. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
  flash drive
  SSD
  Memory Card
  Hard disk
5. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
  LAN
  Wireless
  WAM
  Star
6. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
  IIS
  PWS
  SQL
  MySQL
7. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
  เครื่องมีราคาแพงมาก
  ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
  การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์
  ถูกทุกข้อ
8. ผังงานที่แสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน เป็นผังงานที่เขียนขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเขียนโปรแกรม เป็นการทำงานของ
  Program Flowchart
  System Flowchart
  Control Flowchart
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดเป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
  ความรวดเร็ว
  ความแม่นยำ
  การรวบรวม
  ความถูกต้อง
10. 448 อ่านว่าอย่างไร
  สี่-สี่-แปด
  สี่-สี่-ฐานแปด
  สี่-สิบ-สี่-แปด
  สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ