แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สไรด์รูล (Slide Rule) เป็นตัวอย่างของการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบใด
  Digital
  Analog
  Memory
  Modem
2. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  Unix
  Access
  Linux
  Windows XP
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมต่างกันอย่างไร
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่าย มากกว่า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ ให้ล่าช้า
  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกว่า
4. ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คือ
  UNIX
  DOS
  IBM/PC
  COMPAQ
5. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
  TCP/IP
  Protocal
  Telnet
  E-Mail
6. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Server
  PWA
  IIS
  ASP
  OmmiHTTPd
7. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ ใช้มีอะไรบ้าง
  การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต
  สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
  ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดคือความหมาย ของ www
  เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต
  เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ข้อมูล
  เป็น IP Address ของระบบ
  เป็นบริการ search ข้อมูล
9. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

  Tuples
  Table
  Attributes
  Relation
10. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
  องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้
  เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
  เป็นวงจรไฟฟ้า
  เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ