ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อใคร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ. การศึกษา
  ศาลปกครอง
2. แหล่งเงินทุนของสถานศึกษาได้มาจากที่ใด
  เงินงบประมาณ เงินชดเชย
  เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
  เงินงบประมาณ เงินรายได้พิเศษ
  เงินที่รัฐจัดสรรให้ทางอ้อม และเงินรายได้ทั่วไป
3. หากข้าราชการครูถูกลงโทษไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจะทำอย่างไร
  ทำเรื่องอุทธรณ์
  ทำเรื่องร้องทุกข์
  ทำเรื่องฟ้องศาล
  ทำเรื่องถึงศาลปกครอง
4. ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยคือข้อใด
  มีอายุความ
  ยอมความกันได้
  ชดใช้ด้วยเงินเพื่อล้างความผิด
  หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน มีผลกระทบต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5. ตามมาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษากำหนดว่าผู้จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ต้องมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าสาย หัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่นๆ ในสถานศึกษามากี่ปี
  5 ปี
  4 ปี
  3 ปี
  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกมาแล้วเพียงไร
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  ไม่น้อยกว่า 7 ปี
7. การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา และเพื่อพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หระทำผิดวินัยจริงหรือไม่ เป็นนิยามของคำใด
  การสืบสวน
  การสอบสวน
  การสอบถาม
  การเก็บหลักฐาน
8. การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบภายในและภายนอกเพื่ออะไร
  เพื่อความมีชื่อเสียงของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  เพื่อความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงตามที่ชุมชนต้องการ
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้รับนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
  เพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการรับโอนสถานศึกษา 2 สังกัด ต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
10. นางสาวกานดาเป็นครูมา 6 ปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา 3 ปีสามารถสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
  ได้เพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว
  ไม่ได้ เพราะมีประสบการณ์วิชาชีพน้อย
  ไม่ได้ เพราะเป็นครูเกิน 5 ปีขึ้นไป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ