ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ผู้อำนวยการสุคนธ์พาครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยและการดูและรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพธรรมชาติแล้วนำมาใช้ที่โรงเรียน แสดงว่าผู้อำนวยการคนนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านใด
  ต่อตนเอง
  ต่อผู้รับบริการ
  ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
  ต่อสังคม
2. มาตรฐานการบริหาของผู้บริหารมีหลักการอย่างไร
  กำหนดเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานที่และวัฒนธรรม
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับให้คล้าย ๆ กัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับต่างกัน
  กำหนดมาตรฐานของแต่ละ ระดับเหมือนกัน
3. ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข้อมูลข่าวสารชนิดใดที่เปิดเผยได้
  ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาบันพระมหากษัตริย์
  ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดผลเสียต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
  ถูกทุกข้อ
4. หากข้าราชการครูถูกลงโทษไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจะทำอย่างไร
  ทำเรื่องอุทธรณ์
  ทำเรื่องร้องทุกข์
  ทำเรื่องฟ้องศาล
  ทำเรื่องถึงศาลปกครอง
5. เงินที่ได้จากการบริจาค จัดเป็นเงินของสถานศึกษาประเภทได
  เงินงบประมาณ
  เงินที่โดยทางอ้อม
  เงินนอกงบประมาณ
  เงินพิเศษ
6. ขั้นเตรียมการของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาคืออะไร
  การจัดทำแผนปฏิบัติการ
  การทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  การกำหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
  การสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
7. แหล่งเงินทุนของสถานศึกษาได้มาจากที่ใด
  เงินงบประมาณ เงินชดเชย
  เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
  เงินงบประมาณ เงินรายได้พิเศษ
  เงินที่รัฐจัดสรรให้ทางอ้อม และเงินรายได้ทั่วไป
8. ข้อใดเป็นความมุ่งหมายประการแรกของการบริหารจัดการศึกษา
  ชุมชนมีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของสถานศีกษา
  โรงเรียนมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกลาง
  นักเรียนมีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามหลักสูตร
  นักเรียนสามารถศึกษาต่อหรือทำงานต่อเมื่อจบการศึกษาได้
9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิร้องทุกข์ต่อใคร
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ก.ค.ศ. การศึกษา
  ศาลปกครอง
10. การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบภายในและภายนอกเพื่ออะไร
  เพื่อความมีชื่อเสียงของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
  เพื่อความมั่นใจว่าสถานศึกษาได้จัดการศึกษาตรงตามที่ชุมชนต้องการ
  เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้รับนโยบายการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง
  เพื่อเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรภายนอก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ