ความรู้ความสารารถด้านการบริหารงานในหน้าที่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกมาแล้วเพียงไร
  ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  ไม่น้อยกว่า 7 ปี
2. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
  มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่มงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
  พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
  สามารถโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามแผนงาน
3. เงินที่ได้จากการบริจาค จัดเป็นเงินของสถานศึกษาประเภทได
  เงินงบประมาณ
  เงินที่โดยทางอ้อม
  เงินนอกงบประมาณ
  เงินพิเศษ
4. ตัวบ่งชี้สมรรถนะความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยีขอใดมีคะแนนสูงสุด
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ด้วยตนเอง
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
  สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
  ใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้บ้างโดยต้องมีคนคอยช่วยเหลือ
5. สมรรถนะการมุ่งผลสมฤทธิ์ มีความหมายว่าอย่างไร
  การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ใช้เวลายาวนานในงานจนสำเร็จด้วยวิธีการ กลวิธีการปฏิบัติงานอันแยบคาย
  ความตั้งใจทำงานอย่างดี มีขั้นตอน เอาใจในใส่งานจนประสบผลอันเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูง ถูกต้อง มีความริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางาน
  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามทึ่ผู้บังคับบัญชาใช้ให้ทำจนงานสำเร็จ มีคุณค่า เป็นที่ชื่อชอบยินดี
6. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของผู้บริหารในการนำสมรรถนะไปใช้
  ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบสมรรถนะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
  ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะผู้ใต้บังคับบัญชา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
  นำสมรรถนะมาเป็นหลักในการพิจารณาให้คนออกจากงาน
7. นางสาวกานดาเป็นครูมา 6 ปีเป็นผู้บริหารสถานศึกษามา 3 ปีสามารถสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
  ได้ เพราะมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์
  ได้เพราะเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาแล้ว
  ไม่ได้ เพราะมีประสบการณ์วิชาชีพน้อย
  ไม่ได้ เพราะเป็นครูเกิน 5 ปีขึ้นไป
8. การควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการที่จะนำการศึกษาเข้าสู่คุณภาพโดยมุ่งเน้นเรื่องอะไร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
  แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์
  การกำหนดมาตรฐาน การจัดทำแผนดำเนินการ การรายงานผล
  การกำหนดมาตรฐาน การจัดทำแผนแม่บท การจัดทำแผนปฏิบัติ
9. การขอรับโอนสถานศึกษาต้องเสนอเรื่องก่อนวันเริ่มต้นปีการศึกษาจำนวนกี่วัน
  ไม่น้อยกว่า 150 วัน
  ไม่น้อยกว่า 160 วัน
  ไม่น้อยกว่า 170 วัน
  ไม่น้อยกว่า 180 วัน
10. หากครูผู้สอนต้องการสมัครสอบเป็นผู้บริหารการศึกษาต้องมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการนานเพียงไร
  ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  ไม่น้อยกว่า 6 ปี
  ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  ไม่น้อยกว่า 8 ปี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ