รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้ ชุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีจํานวนกี่ คน
  7 คน
  9 คน
  15 คน
  19 คน
2. ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลคณุธรรม จริยธรรมของ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองคือใคร
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ
  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
  ผู้ตรวจการรัฐสภา
3. อายุของสภาผู้แทนราษฎรกําหนดคราวละกี่ปี
  4 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  4 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
  6 ปีนับตั้งแต่ถัดจากวันเลือกตั้ง
4. บุคคลผู้ใดไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรได้
  มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันนับ ถึงวันเลือกตั้ง
  มีสัญชาติไทย
  แปลงเป็นสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ใครทําหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา
  ประธานวุฒิสภา
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ข้อ ข และ ค ถูก
6. อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลจะทําได้หาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงชื่อกันไม่น้อยกว่าจํานวนเท่าใดของจํานวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
  1 ใน 3
  1 ใน 5
  1 ใน 6
  2 ใน 5
7. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา ประกอบด้วยกี่วาระ
  2 วาระ
  3 วาระ
  4 วาระ
  5 วาระ
8. บทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยว ข้องกับการศึกษา
  มีสิทธิ์จัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตาม ความเหมาะสม
  ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม ของรัฐ
  ข้อ ก และ ค ถูก
9. ไม่ใช่ข้อต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี
  ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  ไม่เป็นวุฒิสมาชิก
  เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกพ้นโทษมา 4ปี
  ถูกไล่ออกจากราชการเพราะการทุจริต
10. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการรฐัธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือ
  ประธานรัฐสภา
  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  นายกรัฐมนตรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ