แนวข้อสอบบรรจุข้าราชการ เรื่อง อนุกรม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. 27 21 25 19 23 17 21 ...............
  23
  20
  17
  15
2. 16 21 18 23 20 25 ...............
  5
  8
  12
  16
3. 2 8 4 6 8 4 ...............
  5
  8
  12
  16
4. 87 78 70 63 57 52 ...............
  58
  48
  42
  38
5. 2 5 7 3 6 9 4 7 11 5 8 ...............
  13
  14
  15
  16
6. 3 9 4 16 5 25 6 36 7 ...............
  41
  45
  49
  52
7. 25 21 17 13 9 5 ...............
  1
  2
  3
  4
8. 36 9 27 9 18 9 ...............
  9
  6
  4
  1
9. 7 14 11 22 16 30 ...............
  22
  16
  11
  3
10. 7 14 9 8 16 11 9 18 ...............
  11
  12
  13
  14
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ