แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เหตุใดจึงต้องมีการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
  มีทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน
  ร่วมมือกันผลิตสินค้าและบริการ
  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เท่าเทียมกัน
  เพิ่มอำนาจต่อรองในการขายสินค้า
2. ข้อใดไม่ใช่หลักของปัญญาธรรม
  โต้แย้งด้วยอารมณ์
  มีความคิดกว้างไกล
  คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  แสดงความคิดเห็นโดยไม่มีอคติ
3. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านใด
  ด้านการแข่งขัน
  ด้านการพึ่งพา
  ด้านการต่อรอง
  ด้านการประสานประโยชน์
4. ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำหรับทำแผนที่และแผนผัง
  โซ่
  เข็มทิศ
  เครื่องมือวัดลม
  เทปวัดระยะทาง
5. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของสินเชื่อ
  ช่วยเพิ่มกำลังซื้อ
  ธุรกิจไม่ชะงักงัน
  ช่วยให้คนเป็นหนี้มากขึ้น
  ซื้อสินค้าและบริการได้ทันทีแม้มีเงินไม่พอ
6. สิ่งใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดในการดำเนินชีวิต
  อาหาร
  เสื้อผ้า
  ยารักษาโรค
  โทรทัศน์
7. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันตก
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
9. ถ้าจังหวัดหนึ่งมีทุนแต่ขาดปัจจัยการผลิตควรทำอย่างไร
  แข่งขันกับจังหวัดที่มีทุน
  แข่งขันกับจังหวัดที่ไม่มีทุน
  ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  พึ่งพาจังหวัดที่มีปัจจัยการผลิต
10. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์แร่ที่ถูกต้องที่สุด
  เก็บเอาไว้โดยไม่ใช้
  ขุดมาใช้ให้น้อยที่สุด
  เมื่อใช้แล้วให้สร้างใหม่ทดแทน
  ใช้แร่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ