แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การที่เราจะเรียนวิชาใดให้สําเร็จ จะต้องมี สิ่งใดเป็นอันดับแรก
  ความขยัน
  ความเอาใจใส่
  ตรวจสอบเรื่องที่เรียน
  ความพอใจในเรื่องที่เรียน
2. ถ้าจังหวัดหนึ่งมีทุนแต่ขาดปัจจัยการผลิตควรทำอย่างไร
  แข่งขันกับจังหวัดที่มีทุน
  แข่งขันกับจังหวัดที่ไม่มีทุน
  ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล
  พึ่งพาจังหวัดที่มีปัจจัยการผลิต
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม
  เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้
  เป็นสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง
  เกิดจากการอบรมสั่งสอน
  ช่วยให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน
4. สถาบันการเงินใดที่ให้สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์
  บริษัทประกันภัย
5. ใครใช้หลักคารวธรรมในการปฏิบัติตน
  ฝ้ายเห็นผู้ใหญ่แล้วเดินหนี
  เกดรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ ทุกคน
  ตู๋หยิบของเพื่อนโดยไม่ขออนุญาต
  ทิพย์เชื่อว่าความคิดของตนถูกต้องเสมอ
6. รูปถ่ายทางอากาศ ไม่สามารถให้ข้อมูลใด
  การแสดงจำนวนทรัพยากรป่าไม้
  การแสดงจำนวนประชากร
  การแสดงจำนวนผู้ป่วย
  การเกิดอุทกภัย
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
8. เมื่อนักเรียนมีปัญหาควรปรึกษาใครเป็นอันดับแรก
  เพื่อน
  ญาติ
  พ่อแม่
  ครู
9. คนในภาคเหนือนิยมใส่เสื้อม่อฮ่อม ถือเป็น การปฏิบัติตามข้อใด
  จารีต
  ค่านิยม
  วิถีประชา
  กฎหมาย
10. ข้อใดใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรกรรมในการผลิต
  ปุ๋ยหมัก
  ปุ๋ยคอก
  ปุ๋ยเคมี
  ปุ๋ยอินทรีย์
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ