แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม
  เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้
  เป็นสิ่งที่ห้ามเปลี่ยนแปลง
  เกิดจากการอบรมสั่งสอน
  ช่วยให้มนุษย์ดําเนินชีวิตอย่างมีแบบแผน
2. ข้อใดถูกต้อง
  เส้นเมริเดียนปฐม อยู่ที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ
  แผนที่รัฐกิจ คือแผนที่แสดงป่าไม้
  สีเหลืองในแผนที่ใช้แทนป่าไม้
  ขอบระวางแผนที่จะกำหนดค่าละติจูดเท่านั้น
3. ข้อใดถือว่าไม่ส่งเสริมประชาธิปไตย
  คัดค้านผู้นํา
  นอนหลับทับสิทธิ์
  จัดอภิปรายทางการเมือง
  เขียนบทความวิจารณ์งานของรัฐบาล
4. รูปถ่ายทางอากาศ ไม่สามารถให้ข้อมูลใด
  การแสดงจำนวนทรัพยากรป่าไม้
  การแสดงจำนวนประชากร
  การแสดงจำนวนผู้ป่วย
  การเกิดอุทกภัย
5. ข้อใดไม่ใช่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง
  รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรม
  ผลิตพืชผลเพื่อการค้าเป็นหลัก
  ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
6. ภาษีที่เรียกเก็บจากกิจการบันเทิงเรียกว่าอะไร
  ภาษีสรรพสามิต
  ภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือน
  ภาษีเงินได้
7. การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านใด
  ด้านการแข่งขัน
  ด้านการพึ่งพา
  ด้านการต่อรอง
  ด้านการประสานประโยชน์
8. สิ่งใดมีความจำเป็นน้อยที่สุดในการดำเนินชีวิต
  อาหาร
  เสื้อผ้า
  ยารักษาโรค
  โทรทัศน์
9. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันตก
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
10. ข้อใดคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยทางการผลิต
  รัฐบาลเป็นผู้กำหนดประเภทสินค้า
  เอกชนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งรัฐบาล
  เอกชนผลิตสินค้าและบริการได้อย่างเสรี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ