แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา 100 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของภาคต่างๆ
  ภาคกลาง-ลิเก ลําตัด
  ภาคเหนือ-เพลงเรือ เซิ้ง
  ภาคอีสาน-ฟอนเทียน เพลงบอก
  ภาคใต้-เต้นกํารําเคียว ฟ้อนเงี้ยว
2. หลักตรีเอกานุภาพในศาสนาคริสต์ หมายถึง ข้อใด
  พระบิดา พระบุตร พระจิต
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
  พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
  พระพุทธเจ้า พระยะโฮวา พระศิวะ
3. การปลูกต้นไม้ข้างถนนในเขตเมืองใหญ่เพื่อประโยชน์ในข้อใด
  เพื่อช่วยลดปริมาณอากาศเสีย
  เพื่อความสวยงามของถนน
  เพื่อให้ความสบายใจแก่คนขับ
  เพื่อให้มีร่มเงาข้างถนน
4. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรียกเก็บจากใคร
  ข้าราชการ
  เจ้าของบริษัท
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ประชาชนที่มีรายได้ตามกำหนด
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  เส้นศูนย์สูตรมีค่าศูนย์องศา
  เข็มทิศใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
  สีน้ำตาลในแผนที่หมายถึงภูเขาสูง
  สีน้ำเงินในแผนที่หมายถึงป่าไม้
6. ภาคใดมีดินที่เกิดจากการสะสมของเกลือใต้ผิวดินมากที่สุด
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคเหนือ
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วกางแขนทั้งสองขึ้น ด้านซ้ายมือจะเป็นทิศใด
  ทิศใต้
  ทิศเหนือ
  ทิศตะวันตก
  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ข้อใดเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
  ไปทำบัตรประชาชนเมื่อมีอายุครบ
  15 ปีบริบูรณ์
  ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
9. ข้อใดถูกต้อง
  เส้นเมริเดียนปฐม อยู่ที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษ
  แผนที่รัฐกิจ คือแผนที่แสดงป่าไม้
  สีเหลืองในแผนที่ใช้แทนป่าไม้
  ขอบระวางแผนที่จะกำหนดค่าละติจูดเท่านั้น
10. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่จะบริหารประเทศ
  มีความเป็นผู้นํา
  มีความซื่อสัตย์
  มีความคิดสร้างสรรค์
  ยึดถือความคิดของตนเป็นหลัก
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ