แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครู กทม

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจำนวนตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้เท่าใด
  การกำหนดเขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งแสนคน เป็นประมาณโดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนราษฎรใกล้เคียง
  ให้ถือเกณฑ์ราษฎรหนึ่งหมื่นคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
  ให้ถือเกณฑ์ราษฎรสองแสนคนเป็นประมาณ แต่ละเขตเลือกตั้ง
  ถูกทุกข้อ
2. บุคคลใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
  เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก
  สามเณร นักบวช นักพรต
  ถูกเฉพาะ ก. และ ข.
3. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกกรุงเทพมหานคร
  ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  สภากรุงเทพมหานคร
  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
4. ในกรณีการยุบสภากรุงเทพมหานครและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทรวงมหาดไทยทำอย่างไรต่อไป
  ให้ทำเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยลงในหนังสือพิมพ์
  ถูกทุกข้อ
5. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว สมาชิกกรุงเทพมหานครขอให้เปิดเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าไร
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
  จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
6. เมื่ออายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ภายในกี่วัน
  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
  ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่อายุของสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลง
7. การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทำโดยหน่วยงานใด
  กระทรวงมหาดไทย
  กรุงเทพมหานคร
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไม่มีข้อใดถูก
8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นกฎหมายใด
  ระเบียบ
  พระราชบัญญัติ
  กฎกระทรวง
  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย
9. สมาชิกภาพสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดบ้าง
  ขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกำหนดไม่น้อยกว่า 30 วัน
  ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาให้จำคุกถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  ถึงคราวออกตามอายุของสภากรุงเทพมหานครหรือมีการยุบสภากรุงเทพมหานคร
  ถูกทุกข้อ
10. ให้ใครเป็นคนเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกและเรียกภายในกี่วัน
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  นายกรัฐมนตรีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใน 15 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียกภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ