แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  2545
  2546
  2547
  2548
2. ข้อใดเป็นภาระกิจที่ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ประชาชนได้รับการศึกษาทั่วถึงเท่าเทียมกัน
  พัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
  สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนานาชาติ
3. การจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ และทักษะภาษาไทยเน้นเรื่องใดมากที่สุด
  สื่อสารกับต่างชาติได้
  ใช้ถูกต้องไวยากรณ์
  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
  รักษาเป็นเอกลักษณ์
4. ข้อใดไม่ใช่ระดับการศึกษาในโครงสร้างการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  ปฐมวัย
  ขั้นพื้นฐาน
  ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  ระดับปริญญา
5. การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า  10  สาขา  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชิ้นส่วนรถยนต์
  ส่งเสริมสุขภาพ
  สิ่งทอ
  อัญมณี
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสในระดับอุดมศึกษา
  การเพิ่มค่า  GPA
  กองทุนกู้ยืมใหม่  ICL
  รับนักศึกษาแบบ  Advance  Placement
  จัดทำสถานที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา  (University  Mopping)
7. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับเป็น 9 ปี  ตามมาตราใด
  16
  17
  18
  19
8. "มีเอกภาพด้านนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ" อยู่ในส่วนใดของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
  หลักการจัดการศึกษา
   ระบบการศึกษา
  แนวการจัดการศึกษา
  กระบวนการจัดการศึกษา
9. "การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี"  ต้องดำเนินการภายในปีใด"
  2544
  2545
  2546
  2547
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน  ทุกที่  ทุกเวลา
  การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ