แบบทดสอบการวัดและประเมินผลมาตรฐานก่อนการฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนา? ชุดที่ 1

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ตามนโยบายประกันคุณภาพนักเรียน  นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความรู้  ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพโดยเฉพาะเด็กกลุ่มใด
  เด็กกลุ่มปัญญาเลิศ
  เด็กพิการ
  เด็กด้อยโอกาส
  ถูกทั้งข้อ ก  ข  ค
2. การวัดและการประเมินผลมีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  การปรับปรุงการเรียนการสอน
  ตัดสินผลการเรียนการสอน
  ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์
  ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
  E-Net
  E-Office
  E-Learning
  Mis
4. นโยบายประกันโอกาสมีเป้าหมายการเตรียมความพร้อมเด็กอย่างน้อยกี่ปี
  อย่างน้อย  1  ปี
  อย่างน้อย  2  ปี
  อย่างน้อย  3  ปี
  0 - 5 ปี
5. ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
  บุคคล
  ครอบครัว
  องค์กร
  มหาวิทยาลัย
6. ข้อใดไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ช่วงชั้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ช่วงเวลาเรียน
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. ข้อใดกล่าวถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง
  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน  ทุกที่  ทุกเวลา
  การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  ถูกทุกข้อ
8. นโยบายประกันโอกาสให้นักเรียนภาคบังคับได้เรียนในโรงเรียนร้อยละเท่าไร
  85
  95
  98
  100
9. "การปฏิรูปการศึกษา" สอดคล้องกับหมวดใดมากที่สุดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้
  หมวด  3
  หมวด  4
  หมวด  5
  หมวด  6
10. การผลิตกำลังคนในการเพิ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า  10  สาขา  ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชิ้นส่วนรถยนต์
  ส่งเสริมสุขภาพ
  สิ่งทอ
  อัญมณี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ