แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. His clothes…………….There all the time he was away.
  hung
  have been hanging
  is hanging
  has hung
2. Jim ______ a car to the office.
  drive
  driving to
  drives to
  drives
3. Lucy…………..The first party in his life tomorrow night.
  gives
  gave
  is giving
  would give
4. They…………….Out at ten o'clock and has n't returned yet.
  go
  has gone
  went
  are going
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'clock and has n't returned yet.', ' go',' has gone',' went',' are going ','3',''' at line 1