แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. He………….French when his father went out.
  will syudy
  was studying
  studies
  has studies
2. What time …………the bank ……….in Thailand?
  does , closes
  does , close
  do , closes
  do , closes
3. After he………as hower he………refreshed.
  had taken - felt
  took - felt
  has taken - feels
  takes - feels
4. He………….Chinese for many years.But he……….Yet.
  has been studying - has not succeeded
  studied - didn't succeed
  " studies - doessn,t succeed"
  has studied - hasn't been succeeded
  INSERT เกิดข้อผิดพลาด You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 't succeed ','" studies - doessn,t succeed"',' has studied - hasn't been succeede' at line 1