ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. I _____been cooking since 1 p.m..
  has
  have
  having
  hasing
2. A : __________________________ B : They are watching a flower now.
  What is he doing now ?
  What are you doing now ?
  What are they doing now ?
  What am I doing now ?
3. Kate……….(eat) some fish at this moment
  is eating
  are eating
  eats
  eat
4. You have not been _______enough food.
  eat
  ate
  eating
  eaten
5. You……….drinking orange at this time
  be
  is
  am
  are
6. It……….barking at the moment
  be
  is
  am
  are
7. ______they been playing?
  Has
  Have
  Has been
  Have been
8. A : Is he driving a car at this time ? B : _________________________
  No, he is driving a car at this time.
  No, he is not driving a car at this time
  Yes, he is fixing a car at this time.
  Yes, he is
9. A : Are they running now ? B : _______________
  Yes, they are.
  Yes, they are running now.
  No, they are not running now.
  No, they are running now.
10. They……….singing right now.
  be
  is
  am
  are
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ