ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. David……….(listen) to music now.
  listen
  listens
  is listening
  are listening
2. They……….singing right now.
  be
  is
  am
  are
3. A : ______________ B : Yes, they are painting the wall right now.
  Are they painting the wall right now ?
  Are you painting the wall right now ?
  Is she painting the wall right now ?
  Is he painting the wall right now ?
4. I _______living here since the last 10 years.
  has
  have
  has been
  have been
5. Prerna ______winning this championship for last 2 years.
  has
  has been
  have
  have been
6. A : __________________ B : Yes, she is feeding the dog now.
  Are you feeling the dog now ?
  Is it feeling the dog now ?
  Is he feeling the dog now ?
  Is she feeling the dog now ?
7. It has been _____ since Monday
  rain
  rainy
  raining
  rained
8. A :______________ B : He is playing the piano at the moment.
  What is she doing at the moment
  What is he doing at the moment
  What are they doing at the moment
  What are you doing at the moment ?
9. We……….playing the guitar at this time.
  be
  is
  am
  are
10. Kate……….(eat) some fish at this moment
  is eating
  are eating
  eats
  eat
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ