ชุดข้อสอบ Present Simple Tense

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. Mohan _____ been attending the class.
  has not
  have not
  not have
  not has
2. David……….(listen) to music now.
  listen
  listens
  is listening
  are listening
3. It has been _____ since Monday
  rain
  rainy
  raining
  rained
4. I……….riding a bicycle at this moment
  be
  is
  am
  are
5. You……….drinking orange at this time
  be
  is
  am
  are
6. You have not been _______enough food.
  eat
  ate
  eating
  eaten
7. I _____been cooking since 1 p.m..
  has
  have
  having
  hasing
8. ______they been playing?
  Has
  Have
  Has been
  Have been
9. Adam and Mary ……….(rum) in the garden now.
  is running
  runs
  are running
  run
10. ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน หากมี การฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิดหรือชั่ว นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณี เป็นความหมายของคำว่า
  วัฒนธรรม
  ขนบประเพณี
  จารีตประเพณี
  ธรรมเนียมประเพณี
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ