แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. This picture means “______________”

  John is eating in the kitchen.
  John is putting the bowl on the table.
  John is reading.
  John is watching TV.
2. Where is he?

  At supermarket
  At hospital
  At bank
  At airport
3. What is Tom doing now?

  Tom is working in his office.
  Tom is sitting on his sofa.
  Tom is reading a book.
  Tom is watching television.
4. What’s the weather like today?
  drizzle
  foggy
  sunny
  windy
5. Mind your head
  We must not wear hats
  We must not cut our hair
  We must be diligent
  We must be careful
6. A: Do you like cakes? B: No, I love ____________

  spaghetti
  soda pop
  noodles
  Pizza
7. They finish their class in the evening.

  Hello.
  Goodbye.
  Good morning.
  Good afternoon.
8. Where is the apple?

  It is near the book.
  It is on the book.
  It is under the apple.
  It is beside the book.
9. This sign means “________________. ” .
  Park your car here.
  Drive slowly.
  No parking.
  No entry.
10. ข้อใดเรียงลำดับและบรรยายภาพได้ถูกต้อง

  Susan gets up, goes to school by bus, arrives at school, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, goes to school, and studies English.
  Susan gets up, goes to school by bus, and studies English.
  Susan gets up, arrives at school, and studies English.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ