แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. What is this?

  This is my house
  This is my school.
  This is the temple.
  This is the post office.
2. What is Susan look like?

  She is fat.
  She is small.
  She is thin.
  She is skinny.
3. No Litter
  Don’t park cars here.
  Don’t leave paper and food
  Don’t eat here.
  Don’t have a picnic here.
4. You are in Thailand. How do you go to New York?
5. How does he feel?

  happy
  sad
  great
  Wonderful
6. Anne……………..…… drinks milk.

  always
  usually
  never
  Sometimes
7. Do you know what the sign says?

  I can park here.
  I cannot park here.
  I can pick here.
  I cannot pick here.
8. Today is windy.

9. Tom ……………............. drinks milk.

  never
  always
  usually
  sometimes
10. They finish their class in the evening.

  Hello.
  Goodbye.
  Good morning.
  Good afternoon.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ