แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Part II (Non-Text)

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. What is Susan look like?

  She is fat.
  She is small.
  She is thin.
  She is skinny.
2. You turn right here.
3. Where is he?

  At supermarket
  At hospital
  At bank
  At airport
4. What is this?

  This is my house
  This is my school.
  This is the temple.
  This is the post office.
5. The above sign means “_______________”

  You can’t park your bicycle here.
  You should walk with your bicycle here.
  You can park your bicycle here.
  You can’t ride your bicycle here.
6. This sign means “______________”

  Children must cross the road here.
  Be careful. Children cross the road here.
  Children must walk along the path.
  Children must not cross here.
7. Has she got short hair?

  Yes, she does.
  Yes, she has.
  No, she doesn’t.
  No, she does.
8. Anne……………..…… drinks milk.

  always
  usually
  never
  Sometimes
9. How does he feel?

  happy
  sad
  great
  Wonderful
10. Do you know what the sign says?

  A visitor can’t park here.
  A visitor can’t park this area.
  A visitor can turn right and park there.
  A visitor can stop and turn left.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ