รวมข้อสอบ บรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. The moment he mailed the letter, he was sorry that he_______.
  wrote it
  had witted it
  had been writing it
  was writing it
2. By next October that couple _______.together for 25 years.
  have performed
  will be performing
  will have been performing
  will perform
3. What is the assignment?I don’t know, I didn’t hear______
  what the professor said
  what the professor say
  that professor said
  which the professor says
4. Do you think John will make a good president? He is just______Richter to lead
  as qualified as
  as equally qualified as
  the same qualified as
  most qualified than
5. We walked in the opposite direction as soon as we realized that we_______the wrong path.
  had taken
  were taken
  took
  have taken
6. _______..he had studied very hard, Winai had no hope of passing his finals.
  However
  Although
  Despited
  Sine
7. When_______?
  Will be the package delivered
  will the package be deliver
  will the package deliver
  will the package be delivered.
8. Mr. Dunford went to bed as soon as he got home. He_______for ten straight hours.
  had been working
  was working
  worked
  had been worked
9. Tomorrow is a holiday! Why are you doing your homework?-I am doing this exercise now so that I won’t have______on Sunday.
  For
  them
  it
  to
10. Have you written to Dang yet,No. I didn8t know his address. _______., I would have written to him.
  because
  Otherwise
  Consequently
  Therefore
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ