แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวขวา
  ห้ามเดินรถไปทางขวา
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ทางบรรจบกัน
2. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
  หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
  งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
3. เมื่อพบสัญญาณมือของรถคันหน้ายกขึ้นในแนวระดับไหล่หมายความว่าอย่างไร
  รถคันหน้าให้สัญญาณว่าให้แซงได้
  รถคันหน้าให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
  รถคันหน้าให้สัญญาณว่ากำลังจะหยุดรถ
  รถคันหน้าให้สัญญาณว่ากำลังจะเลี้ยวซ้าย
4. บริเวณใดห้ามขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่น
  ถูกทุกข้อ
  ในระยะ 60 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
  ในระย 60 เมตร ก่อนถึงทางร่วมทางแยก
  เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน ทำให้ไม่อาจมองเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะ 60 เมตร
5. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถให้ช้าลงและระวังถนนลื่น
  หยุดรถทันที
  ขับรถผ่านทางคดเคี้ยวด้วยความระมัดระวัง
  ขับรถผ่านได้ตามปกติ
6. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
  ให้เลี้ยวซ้าย
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ถูกทุกข้อ ก. และ ข.
7. ทางเดินรถใดเป็นทางโท
  ถูกทุกข้อ
  ทางเดินรถที่มีป้ายหยุด
  ทางเดินรถที่มีป้ายคำว่า “ให้ทาง”
  ทางเดินรถที่มีเส้นหยุดบนผิวทาง
8. สัญญาณในข้อใดให้ใช้ในทางเดินรถได้
  สัญญาณเสียงแตร
  สัญญาณไฟวับวาบที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
  สัญญาณไซเรนที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
  สัญญาณเสียงหลายเสียง
9. รถประเภทใดสามารถเดินรถในช่องทางเดินรถประจำทางได้
  รถโดยสารประจำทาง
  รถบรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ของทางราชการ
  รถโรงเรียน
  ถูกทุกข้อ
10. บริเวณใดห้ามใช้สัญญาณแตร
  หน้าโรงเรียน หน้าโรงพยาบาล
  ในทางร่วมทางแยก
  บนทางด่วน
  บนทางหลวงแผ่นดิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ