แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจอดรถผู้ขับขี่ต้องจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถโดยให้รถห่างจากขอบทางหรือไหล่ทางเป็นระยะเท่าใด
  ไม่เกิน 20 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 30 เซนติเมตร
  ไม่เกิน 35 เซนติเมตร
2. เมื่อปรากฏสัญญาณไฟกระพริบสีแดง ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ให้หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดและเมื่อปลอดภัยและไม่กีดขวาง การจราจรให้ขับผ่านต่อไปได้
  ขับรถผ่านไปได้ตามปกติ
  ลดความเร็วของรถลง และขับผ่านไปด้วยความระมัดระวัง
  ถูกทุกข้อ
3. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถให้ช้าลงและระวังอุบัติเหตุ
  หยุดรถให้ทางแก่เด็กนักเรียนที่กำลังเดินข้าม
  งดใช้เสียงและก่อให้เกิดเสียงรบกวน
4. การเลี้ยวรถข้อใดถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
  กรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถที่ต้องการจะเลี้ยวขวาขับผ่านไปก่อน
  ในทางเดินรถที่สวนทางกันได้ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวาเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า 150 เมตร เว้นแต่ว่าการเลี้ยวนี้ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
  ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
5. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามรถสามล้อผ่าน
  ห้ามรถสามล้อเครื่องผ่าน
  ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
  ห้ามรถจักรยานผ่าน
6. การขับรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถห่างจากคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใด
  ในระยะพอสมควรที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย
  50 เมตร
  100 มตร
  150 เมตร
7. การบรรทุกสิ่งของยื่นเกินตัวรถยนต์ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ติดไฟสัญญาณสีแดงที่ของที่บรรทุกเกินตัวรถตอนกลางคืนหรือติดธงสีแดงตอนกลางวัน
  ไม่ต้องติดสัญญาณใดๆ เพราะรถที่ตามมาต้องระมัดระวังเอง
  ใช้ขวดน้ำผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
  ใช้ถุงพลาสติกผูกที่ส่วนที่บรรทุกเกินตัวรถนั้น
8. รถที่มีล้อไม่ใช่ยางที่ได้รับยกเว้นให้ใช้ในทางได้คือข้อใด
  รถถังที่ใช้ในราชการสงคราม
  รถแทรกเตอร์
  รถบดถนนที่ไม่ได้กำลังปฏิบัติงาน
  รถที่มีล้อเป็นเหล็กใช้ในการเกษตร
9. เมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมาย ควรปฏิบัติอย่างไร
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วลงและขับรถเข้าทางโค้งต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วและเลี้ยวขวาด้วยความระมัดระวัง
  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้าย
  ห้ามผู้ขับขี่รถตรงไปข้างหน้า
10. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้ารถเดินทางเดียว
  ห้ามเลี้ยวซ้าย
  ห้ามเลี้ยวขวา
  ถูกทุกข้อ ข. และ ค.
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ