แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามแซง
  ห้ามกลับรถ
  รถเดินทางเดียว
  ห้ามขับรถชิดขอบทางด้านขวา
2. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร
  ทางข้างหน้าช่องการจราจรลดลง
  ทางข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง
  ทางข้างหน้าแคบ
  ทางข้างหน้าเป็นสะพาน
3. นอกเขต กทม. เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล รถเก๋ง รถกระบะ สามารถขับได้เร็วตามข้อใด
  90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  70 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
4. ข้อใดห้ามแซง
  กรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง
  ภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางข้าม
  แซงด้านซ้ายในขณะที่รถถูกแซงกำลังเลี้ยวขวา
  150 เมตร ก่อนขึ้นสะพาน
5. เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงที่ทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถผ่านไปได้
  ให้หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับต่อไป
  เตรียมตัวหยุดรถ
  หยุดรถจนกว่าจะมีสัญญาณไฟเขียวกระพริบ
6. ข้อใดเป็นข้อห้ามของผู้ขับรถ
  ขับรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
  ขับรถในขณะมึนเมาสุรา
  ขับรถในขณะพูดคุย
  ถูกทุกข้อ
7. กรณีใดที่ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ
  ถูกทุกข้อ
  ขับรถผ่านทางร่วมทางแยก
  ขับรถบนเนินเขา
  ขับรถบนสะพาน
8. การบรรทุกสำหรับส่วนกว้างของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  บรรทุกไม่เกินส่วนกว้างของรถทั้ง 2 ข้าง
  บรรทุกเกินส่วนกว้างทางขวามือได้ข้างเดียว
  บรรทุกส่วนกว้างทางซ้ายมือได้ข้างเดียว
  บรรทุกเกินส่วนกว้างของรถได้ทั้ง 2 ข้าง
9. เมื่อผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ถูกทุกข้อ
  หยุดหรือจอดรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย
  หยุดหรือจอกรถให้ชิดช่องทางเดินรถประจำทางกรณีที่ที่มีช่องทางเดินรถประจำทางอยู่ทาง
  ด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
10. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
  บังคับห้ามผ่าน
  เตือนข้างหน้ามีทางรถไฟมีเครื่องกั้น
  เตือนทางลื่น
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ