แนวข้อสอบการทำใบขับขี่

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การบรรทุกสำหรับส่วนกว้างของรถยนต์ข้อใดถูกต้อง
  บรรทุกไม่เกินส่วนกว้างของรถทั้ง 2 ข้าง
  บรรทุกเกินส่วนกว้างทางขวามือได้ข้างเดียว
  บรรทุกส่วนกว้างทางซ้ายมือได้ข้างเดียว
  บรรทุกเกินส่วนกว้างของรถได้ทั้ง 2 ข้าง
2. ข้อใดไม่ใช่ทางตามกฎหมายจราจร
  ทางเดินรถ
  ทางรถไฟ
  ช่องเดินรถประจำทาง
  ทางข้าม ทางลาด
3. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามรถทุกชนิดผ่านในทางเดินรถนี้
  ห้ามเฉพาะรถยนต์
  ห้ามเฉพาะรถจักรยานยนต์
  ห้ามเฉพาะรถบรรทุก
4. บริเวณใดห้ามกลับรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในระยะ 100 เมตร จากทางราบของเชิงสะพาน
  ทางร่วมทางแยก
  ทางข้าม
5. เมื่อถึงที่คับขันผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไร
  รีบขับผ่านไปโดยเร็ว
  ลดความเร็วของรถ ขับไปด้วยความระมัดระวัง
  เพิ่มความเร็วของรถ
  เพิ่มความเร็วของรถ และบีบแตรเสียงยาวเป็นระยะๆ
6. เมื่อจะเลี้ยวรถต้องปฏิบัติอย่างไร
  เข้าช่องก่อนเลี้ยว 60 เมตร
  ให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  เปิดไฟฉุกเฉินก่อนเลี้ยว
  เข้าช่องก่อนเลี้ยวไม่น้อยกว่า 100 เมตร
7. บริเวณใดห้ามผู้ขับขี่หยุดรถ
  ถูกทุกข้อ
  ในทางร่วมทางแยก
  ปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
  ในเขตปลอดภัย
8. เครื่องหมายหมายความว่าอย่างไร
  ห้ามขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
  30 เมตรข้างหน้ามีแยก
  ห้ามขับรถความเร็วเกินกว่า 30 กม.ต่อชั่วโมง
  ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 30 ตัน
9. การเลี้ยวรถข้อใดถูกต้อง
  ถูกทุกข้อ
  กรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันให้รถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถที่ต้องการจะเลี้ยวขวาขับผ่านไปก่อน
  ในทางเดินรถที่สวนทางกันได้ห้ามผู้ขับขี่เลี้ยวขวาเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่า 150 เมตร เว้นแต่ว่าการเลี้ยวนี้ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
  ให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า 60 เมตร
10. เมื่อพบไฟกระพริบสีแดงที่ทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร
  ขับรถผ่านไปได้
  ให้หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับต่อไป
  เตรียมตัวหยุดรถ
  หยุดรถจนกว่าจะมีสัญญาณไฟเขียวกระพริบ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ