แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
  CD
  MD
  RD
  DIR
2. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
  PDA
  Palm
  PC
  Notebook
3. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
  Network Layer
  Transport Layer
  Data Link Layer
  Physical Layer
4. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
  TCP/IP
  Protocal
  Telnet
  E-Mail
5. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
  RGB Color
  CMYK Color
  Grayscale
  Bitmap
6. “จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์” คือกระบวนการในข้อใด
  Data
  System
  Input
  Process
7. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
  เครือข่ายระยะใกล้
  เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร
  เครือข่ายเชื่อมโยง
  ถูกทั้งถูก ก และ ข
8. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
  ผู้ส่งข้อมูล
  บุรุษไปรษณีย์
  ข้อมูล
  ผู้รับข้อมูล
9. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
  การต่อเชื่อม
  เครื่องเครือข่าย
  เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
  อินเตอร์เน็ต
10. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE
  400
  500
  600
  700
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ