แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. stand-alone คือ
  ระบบประมวลผล
  หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ
  เครื่องประมวลผลคำ
  ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
2. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
  Adobe Premiere
  Cool Edit
  Ulead
  Vegas
3. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
4. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

  สิ้นสุดโปรแกรม
  เชื่อมต่อผังงาน
  ประมวลผล
  แสดงผลทางจอภาพ
5. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
  ftp
  http
  telnet
  Smtp
6. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
  แบบทิศทางเดี่ยว
  แบบสองทิศทางทางสลับกัน
  แบบสองทิศทางพร้อมกัน
  แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
7. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
  LAN
  Wireless
  WAM
  Star
8. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
  Network Layer
  Transport Layer
  Data Link Layer
  Physical Layer
9. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง
  data base
  Presentation
  word processor
  ถูกทุกข้อ
10. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
  ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
  คอยให้บริการข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ