แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
  แบบทิศทางเดี่ยว
  แบบสองทิศทางทางสลับกัน
  แบบสองทิศทางพร้อมกัน
  แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
2. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
  สีดำ
  สีน้ำเงิน
  สีขาว
  สีเขียว
3. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
  Numeric Database
  Office Automation
  Corporate Database
  Text Database
4. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมี ลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร
  เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า
  เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก
  เครื่องพิมพ์เลเซอร์
  เครื่องพิมพ์แบบกระทบ
5. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร
  กำหนดการรักษาความปลอดภัย
  จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น
  ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว
  ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่
6. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
  RGB Color
  CMYK Color
  Grayscale
  Bitmap
7. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
  Bit
  Byte
  Field
  Record
8. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
  flash drive
  SSD
  Memory Card
  Hard disk
9. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
  สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม
  เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้
  จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก
  สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
10. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  เลือก Start-Program-Accessories
  เลือก Start-Program-Accessories-Paint
  เลือก Start-Program-Accessories-Calculator
  เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ