แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที
  บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที
  อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ
  มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
2. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ ใช้มีอะไรบ้าง
  การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต
  สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น
  ถูกทุกข้อ
3. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

  สิ้นสุดโปรแกรม
  เชื่อมต่อผังงาน
  ประมวลผล
  แสดงผลทางจอภาพ
4. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
  พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้
  เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด
  ใช้ Internet ได้
  ดูหนังฟังเพลงได้
5. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
  POS
  ACC
  JSP
  ISP
6. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
  ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม
  คอยให้บริการข้อมูล
  ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป
  ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล
  ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
  ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ
  ถูกทุกข้อ
8. 448 อ่านว่าอย่างไร
  สี่-สี่-แปด
  สี่-สี่-ฐานแปด
  สี่-สิบ-สี่-แปด
  สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
9. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว
  แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
10. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
  COPY
  REN
  DEL
  VOL
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ