แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การเลือกเพลงประกอบการสอน เน้นในเรื่องใด เป็นสำคัญ
  ดนตรี
  เนื้อร้อง
  ทำนอง
  จังหวะ
2. ข้อใดคือองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผน การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
  จุดประสงค์, สาระการเรียนรู้
  กิจกรรม, สื่อ
  การประเมินผล
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา ปฐมวัย
  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ สถานศึกษา
  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง เป็นระบบ
  เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสำคัญ
4. การใช้เพลงประกอบการสอน ช่วยฝึกทักษะด้าน ใดมากที่สุด
  ภาษา
  ความคิด
  การกระทำ
  ถูกทุกข้อ
5. ใครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างรอย เชื่อมต่อระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา ปีที่ 1
  ผู้บริหารสถานศึกษา
  ครูผู้สอน
  ตัวเด็กเอง
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการ พัฒนาเด็กไว้เท่าใด
  3 – 5 ปี
  4 – 6 ปี
  แรกเกิด – 5 ปี
  0 – 6 ปี
7. “เกม” ส่งเสริมการเรียนในข้อใด
  คุณธรรม
  ทักษะ
  ความรู้
  ถูกทุกข้อ
8. บุคคลใดที่มีอิทธิพลในการพัฒนาพฤติกรรมพึง ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ของเด็กทารก และ เด็กวัยก่อนเข้าเรียนมากที่สุด
  พ่อแม่
  พี่น้อง
  ปู่ย่า
  ตายาย
9. ข้อใดไม่จัดเป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
  การดูโทรทัศน์
  การก่อทรายเป็นรูปบ้าน ภูเขา
  การวิ่งไล่จับกัน
  การทำสวนดอกไม้
10. การแสดงออกทางศิลปะของเด็กวัย 2 – 3 ปี มี ลักษณะดังนี้
  ใช้สีอย่างเด่นชัด
  ขีดเขียนซ้ำๆ กัน
  แสดงรูปทรงง่ายๆ
  นิยมรูปทรงเรขาคณิต
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ