แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. พัฒนาการของเด็กมีผลมาจากอะไร
  วุฒิภาวะ
  การเรียนรู้
  ประสบการณ์ที่เด็กได้รับทั้งทางตรงและทาง อ้อม
  วุฒิภาวะ และการเรียนรู้
2. การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการใดเป็นส่วน ใหญ่
  การสัมภาษณ์
  การสังเกต
  การทดสอบ
  การตอบคำถาม
3. ข้อใดคือคุณสมบัติข้อแรกของครูผู้สอนปฐมวัย ที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรคำนึงถึง
  มีความเป็นระเบียบ สะอาด รู้จักประหยัด
  รักเด็ก จิตใจดี ใจเย็น
  มีวุฒิทางการศึกษาด้านการอนุบาล หรือผู้ที่ ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ปฐมวัย
  พูดจาสุภาพเรียบร้อย ชัดเจนเป็นแบบอย่าง ได้
4. เด็กทารกสามารถเรียนรู้พฤติกรรมเชิงจริยธรรม โดยวิธีใดมากที่สุด
  จากประสบการณ์ตรงของเด็กเอง
  จากคำอบรมสั่งสอนของแม่
  การเลียนแบบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมจาก คนเลี้ยงหรือผู้ใกล้ชิด
  ถูกทุกข้อ
5. บุคลิกภาพของครูแบบใดที่จะเอื้ออำนวยต่อการ พัฒนาจริยธรรมให้แก่เด็กได้ดีที่สุด
  พูดจาไพเราะอ่อนหวานอยู่เสมอ
  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
  มีความเมตตากรุณาและมีอารมณ์ที่มั่นคง
  มีอารมณ์ขันเวลาสอนพยายามสอดแทรก เรื่องตลกให้เด็กได้หัวเราะบ่อยๆ
6. พฤติกรรมที่เด่นชัดที่สุดของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน คือพฤติกรรมใด
  นอน
  หยิบจับสิ่งของ
  เล่นสมมติ
  ทำตามกลุ่ม
7. เด็กสามารถเล่นรวมเป็นกลุ่มได้ เมื่อเด็กอยู่ใน วัยใด
  1 – 2 ปี
  2 – 3 ปี
  3 – 6 ปี
  6 – 8 ปี
8. ในการปลูกฝังสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่เด็ก พ่อ แม่ ครู ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  เป็นแบบอย่างที่ดี
  พยายามศึกษาหลักธรรมให้แตกฉาน
  มุ่งสร้างปัญหาเพื่อรู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว
  ค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดในการอบรม เลี้ยงดูเด็ก
9. ข้อใดคือบทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษา ปฐมวัย
  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ สถานศึกษา
  นิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่าง เป็นระบบ
  เป็นผู้เสริมสร้างการเรียนรู้
  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก เป็นสำคัญ
10. การฝึกเด็กตักอาหารรับประทานเอง ควรทำได้ เมื่อใด
  เมื่อเด็กอายุ 2 ปี
  เมื่อเด็กอายุ 3 ปี
  เมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าอยากจะตักอาหารรับ ประทานเอง
  เมื่อเด็กเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ