แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ควรจัดลักษณะรูปแบบใด
  กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น
  จัดเป็นรายวิชา
  จัดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
  จัดตามประสบการณ์ของครูผู้สอน
2. ข้อใดคือ ความหมาย ของคำว่า “เด็กที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ”
  เด็กพิการ
  เด็กที่มีสภาพร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ ที่แตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป
  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  เด็กด้อยโอกาส
3. การจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กจะต้องคำนึงถึง
  วุฒิภาวะของเด็ก
  ผลงานที่จะได้รับ
  กิจกรรมที่ต้องแก้ปัญหา
  ความพอใจของเด็ก
4. การเลือกเพลงประกอบการสอน เน้นในเรื่องใด เป็นสำคัญ
  ดนตรี
  เนื้อร้อง
  ทำนอง
  จังหวะ
5. แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกของนัก จิตวิทยา ชื่อ ซิกมันด์ ฟรอย์ ได้เน้นความพึงพอ ใจของเด็กต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกาย
  รูปร่าง
  ปาก
  ตา
  ใบหน้า
6. ในการปลูกฝังสร้างเสริมจริยธรรมให้แก่เด็ก พ่อ แม่ ครู ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  เป็นแบบอย่างที่ดี
  พยายามศึกษาหลักธรรมให้แตกฉาน
  มุ่งสร้างปัญหาเพื่อรู้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว
  ค้นคว้าหาวิธีการที่ดีที่สุดในการอบรม เลี้ยงดูเด็ก
7. ข้อใด ไม่ได้ เป็นพฤติกรรมการเล่นของเด็ก
  การขว้างปาวัตถุไปมา
  การอ่านหนังสือ
  การหัดร้อยลูกปัด
  การทำสวนดอกไม้
8. ผู้ที่กล่าวว่าเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวสะอาด ผู้ ใหญ่สามารถจะแต่งแต้มให้เป็นรูปอะไรก็ได้ คือ ใคร
  ฝน
  ฟรอยด์
  รุสโซ
  อีริคสัน
9. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการ พัฒนาเด็กไว้เท่าใด
  3 – 5 ปี
  4 – 6 ปี
  แรกเกิด – 5 ปี
  0 – 6 ปี
10. การกำหนดหัวเรื่องในการจัดประสบการณ์ให้กับ เด็ก สามารถทำได้ 3 วิธี ข้อใดไม่ใช่
  ผู้สอนและเด็กร่วมกันกำหนด
  ผู้สอนเป็นผู้กำหนด
  ผู้บริหารกับผู้สอนร่วมกันกำหนด
  เด็กเป็นผู้กำหนด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ