แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ค่านิยมที่ราชการครูพึงยึดปฏิบัติมี 5 ประการ ยกเว้น
  การรู้จักพึ่งตนเอง
  การรู้จักละวางความชั่ว
  การปฏิบัติตามคุณธรรมศาสนา
  การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฏหมาย
2. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
3. นางสาวปุ้ย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้างแรง ใครเป็นแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
  ก.ค.ศ.
  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด
  สังคหวัตถุ 4
  อิทธิบาท 4
  หิริ โอตัปปะ
  พรหมวิหาร
5. ข้อใดคือเว็ปไซด์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  แมงมุม
  นกนางนวล
  ทางสายใหม่
  มุมวิชาการ
6. ข้อใดคือชั้นปิรามิดความรู้(HIDEO YAMAZAKI) ที่ถูกต้อง
  ปัญญา - ความรู้ - ข้อมูล - สารสนเทศ
  ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา - สารสนเทศ
  สารสนเทศ - ข้อมูล - ความรู้ - ปัญญา
  ข้อมูล - สารสนเทศ - ความรู้ - ปัญญา
7. การประสานงานควรจะประสานข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
  ประสานคน
  ประสานวางแผนงาน
  ประสานความรู้
  ประสานเนื้อหา
8. ข้อใดไม่คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
  อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดหมายถึง เจตคติ
  ATTITUDA
  ATTITUDE
  ATTITUGE
  ATTITDUE
10. ข้อใดสอดคล้องกับการจัดการความรู้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  เครือข่ายการศึกษาไทย ก้าวไกลทุกถิ่น
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรก้าวหน้า
  เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
  เครือข่ายพันธมิตร ความคิดความรู้
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ