แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ความเป็นผู้นำ มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  การใช้ศิลปะในการจูงใจคนให้ร่วมมือกับตน
  การใช้ศิลปะในการทำงาน
  การใช้ศิลปะในการนำกลุ่ม
  การใช้อำนาจในกลุ่ม
2. ท่านคิดว่าปัจจุบันข้อใดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปัญหาครูไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
  ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของครู
  ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนอัตรากำลังครู
  ปัญหาการที่ครูใช้เวลาสอนทำผลงานทางวิชาการ
3. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ต้องมีการจัดการความรู้
  องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
  ยุคเทคโนโลยีเข้าครอบคลุมหน่วยงาน
  ให้มีความรู้ที่หลากหลายในหน่วยงานอื่น
  ต้องการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา
4. การที่เรามีจริยธรรมจะได้ประโยชน์อะไร
  ทำให้อิ่มกาย
  ทำให้อิ่มใจ
  ทำให้อิ่มเกียรติ
  ทำให้สมบูรณ์ทั้งกายและใจ
5. ข้อใดคือมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครู
  ปริญญาทางการศึกษา
  ปริญญาตรีทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา
  ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
6. “ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ จิตใจ” หมายถึงจรรยาบรรณด้านใด
  จรรยาบรรณต่อตนเอง
  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
  จรรยาบรรณต่อสังคม
7. ผู้อำนวยการหัสดี เป็นคนที่สามารถเข้ากับชุมชนได้ดีทำให้ชุมชนรักและยกย่อง แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด
  ปริสัญญุตา
  อัตตัญญุตา
  ปุคคลปโรปรัญญุตา
  กาลัญญุตา
8. ลักษณะความผิดทางวินัยข้าราชการ ข้อใดถูกต้อง
  ไม่มีมีอายุความ
  ไม่สามารถยอมความกันได้
  ชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิดได้
  ถูกทุกข้อ
9. KM ย่อมาจากข้อใด
  KNOWLEDGE MANAGER
  KNOWLEDGE MANAGATION
  KNOWLEDGE MANAGEMENT
  KNOWLEDGE MANAGAMAIL
10. กรณีที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ผู้ได้รับความเสียยื่นข้อกล่าวหาต่อคุรุสภา
  พ้น 1 ปี ไม่มีสิทธิในการกล่าวหา กล่าวโทษ
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเป็นผู้พิจารณา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ