แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบ่งเป็นกี่ประเภท แต่ละประเภทมีจำนวน ส.ส. เท่าใด
  1 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต คือ เขตประเทศ จำนวน 450 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 375 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
  2 ประเภท คือ แบบแบ่งเขต 350 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 145 คน
  3 ประเภท คือ แบบศูนย์กลาง 150 คน , แบบแบ่งเขต 320 คน , แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
2. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
3. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดไว้กี่คน
  400 คน
  450 คน
  500 คน
  550 คน
5. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
6. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่ประเภท
  1 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  3 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  รับราชการทหาร
  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
8. รัฐสภาประกอบด้วยอะไร
  นายกรัฐมนตรี รัฐสภา
  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
  ประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
9. งบประมาณเกินดุล หมายถึงข้อใด
  รายจ่ายของประชาชนมากกว่ารายรับ
  รายจ่ายของรัฐบาลมากกว่ารายรับของรัฐบาล
  รายรับของรัฐบาลมากกว่ารายจ่ายของรัฐบาล
  รายรับของประชาชนมากกว่ารายจ่าย
10. รายได้ประชาชาติ วัดจากอะไร
  จำนวนประชากร
  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
  รายได้ของเกษตรกร
  ถูกทุกข้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ