แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภา คือใคร
  นายกรัฐมนตรี
  ประธานสภาผู้แทนราษฎร
  ประธานวุฒิสภา
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  ฉบับที่ 18
  ฉบับที่ 19
  ฉบับที่ 20
  ฉบับที่ 24
3. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีกี่ประเภท
  1 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
  2 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
  3 ประเภท คือ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
4. ศาลใดมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
  ศาลยุติธรรม
  ศาลอุทธรณ์
  ศาลปกครอง
  ศาลฎีกา
5. สัญลักษณ์อาเซียน มีลักษณะอย่างไร
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีแดงรวงข้าว12ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 11ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเขียวบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
  เป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้
6. อาเซียนก่อตั้งครั้งแรกมีกี่ประเทศ ประเทศอะไรบ้าง
  3 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย
  4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
  4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
  5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
7. คณะรัฐมนตรี มีจำนวนไม่เกินกี่คน
  35 คน
  32 คน
  28 คน
  25 คน
8. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
9. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  15 ปี
  12 ปี
  10 ปี
  8 ปี
10. สีน้ำเงิน ในสัญลักษณ์ของอาเซียน หมายถึงข้อใด
  ความเจริญรุ่งเรือง
  ความกล้าหาญ
  สันติภาพ
  ความก้าวหน้า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ