แนวข้อสอบความรู้รอบตัว ข่าวสาร และเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. จำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กำหนดไว้กี่คน และได้มาโดยวิธีใด
  150 คนจากการเลือกตั้ง 77 คน, การสรรหา 73 คน
  150 คนจากการเลือกตั้ง 73คน, การสรรหา 77 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 150คน, การสรรหา 100 คน
  250 คนจากการเลือกตั้ง 100คน, การสรรหา 150 คน
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของชนชาวไทย
  พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย
  ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  รับราชการทหาร
  ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุดคือประเทศใด
  กัมพูชา
  เวียดนาม
  บรูไน
  ลาว
4. ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน คือข้อใด
  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกร่วมกันประสานความเป็นน้ำหนึ่งและใจเดียวกัน
  การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน
5. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  15 ปี
  12 ปี
  10 ปี
  8 ปี
6. สถานที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการอาเซียน คือที่ใด
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
  กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
7. บุคคลในข้อใดมีสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
  นักพรต นักบวช
  คนที่อยู่ในระหว่างต้องคุมขังโดยหมายของศาล
  ผู้ที่ไปทำงานหรืออาศัยอยู่นอกประเทศ
  วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
8. ในหมวดของ ศาล ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ศาลมีกี่ประเภท
  3 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
  3 ประเภท คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
  4 ประเภท คือ ศาลชั้นต้น ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลฏีกา
  4 ประเภทคือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร
9. ศาลยุติธรรมมีกี่ระดับ อะไรบ้าง
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา
  2 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลฎีกา ศาลปกครอง
  3 ระดับ คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มีแก้ไขเพิ่มเติมกี่ฉบับ
  1 ฉบับ
  2 ฉบับ
  4 ฉบับ
  6 ฉบับ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ