แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพจริง
  ค่าตอบแทนสูงเพราะมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ
  ได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  ได้รับเกียรติคุณบัตรให้เป็นครูแกนนำ
  นักเรียนในชั้นมีคะแนนสอบปลายภาคสูงมาก
2. เด็กกลุ่มใดรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการศึกษาในเขตหรือนอกเขต 13 จังหวัดที่พักอาศัย
  เนปาลอพยพ
  ญวนอพยพ
  บุตรชาวเขา
  ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา
3. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  2545
  2546
  2547
  2548
4. ข้อใดเป็นตัวแทนของข้อมูลที่นิยมใช้และรู้จักกันแพร่หลายที่สุด
  มัธยฐาน
  ฐานนิยม
  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต
5. ข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ผลคือ
  ชุมชนไม่รวมมือ
  ชาวบ้านขาดการศึกษา
  โครงสร้างระบบราชการ
  ปัญหาความยากจนของคนในชาติ
6. หากเราจะไปติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทำบัตรเจ้าหน้าที่รัฐควรไปที่กลุ่มใด
  กลุ่มอำนวยการ
  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล
7. คุณธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียนตามโครงการพระมหาชนกสู่การเรียนรู้ คือข้อใด
  ความเพียรพยายาม
  การสร้างความดี
  ความเสียสละ
  ความเอื้ออาทรห่วงหา
8. ผู้บริหารมีภารกิจในการนิเทศสิ่งแวดล้อมศึกษาหมายความว่าอย่างไร
  การส่งเสริมสนับสนับยั่วยุให้ครูพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา
  ปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้บริหารกับครูในอันที่จะปรับปรุงพัฒนาการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
  การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  ถูกทุกข้อ
9. การจัดการศึกษาในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถือว่าเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใด ตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  การศึกษาในระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาบูรณาการ
10. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน
  เหมือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
  ผู้มีบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งมิได้อยู่ใน อำนาจปกครองของตนจะไม่มิสิทธิเบิกได้
  โดยปกติจะเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ 2 คนเท่านั้น
  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ