แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
  เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานแก้ปัญหาด้วยด้วยชุมชนเอง
  เพื่อให้ชุมชนเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง
  เพื่อให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่งคงและยั้งยืน
2. ท่านจะจัดประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI) เข้ากับกลุ่มใด
  ฮาตแวร์
  ซอฟต์แวร์
  นวัตกรรม
  เทคโนโลยี
3. ดิฉันส่งลูกมาเข้าที่โรงเรียนนี้เพราะเพื่อนๆบ้านบอกว่าโรงเรียนนี้ดี ดูแลเอาใจใส่กับนักเรียน ท่านคิดว่าคำพูดดังกล่าวเกิดจากกระบวนการในข้อใด
  การวัดและประเมินผลการเรียน
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  การบริหารจัดการแนะแนว
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุรภาพการศึกษา
4. ใครเป็นผู้ที่ต้องประเมินภายนอกสถานศึกษา
  หน่วยงานต้นสังกัด
  เขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  หน่วยงานอิสระ
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
5. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
  สาระการเรียนรู้
  หน่วยกิต
  การบูรณาการคู่ขนาน
  CAI ช่วยสอน
6. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของเนื้อหาคอมพิวเตอร์
  กระบวนการปฏิบัติงาน
  คุณลักษณะที่ต้องการเน้น
  คุณลักษณะเฉพาะงานคอมพิวเตอร์
  สมรรถภาพด้วยความรู้สึก
7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  รมต.กระทรวงวิทย์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
8. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อตัวเรา
  การศึกษา
  การเมือง
  เศรษฐกิจ
  อุตสาหกรรม
9. ข้อใดไม่ใช่เนื้อหาคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน
  WINDOWS
  MS WORD
  MS EXCEL
  ACD Systems
10. การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใดสำคัญที่สุด
  ประสิทธิภาพ
  ประสิทธิผล
  ประหยัด
  คุ้มค่า
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ