แนวข้อสอบบรรจุครู ชุด ความรอบรู้ 1000 ข้อ

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ไม่กล่าวไว้ในโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ช่วงชั้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ช่วงเวลาเรียน
  กิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน
2. การแสวงหาความรู้วิธีใด เป็นการหาความรู้โดยใช้หลักเหตุผล
  โดยการหยั่งรู้
  โดยการลองผิดลองถูก
  โดยการอนุมาน - อุปมาน
  การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ
3. ข้อใดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อตัวเรา
  การศึกษา
  การเมือง
  เศรษฐกิจ
  อุตสาหกรรม
4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใดที่ต้องเสนอผู้มีอำนาจระดับเขตการศึกษาก่อนใช้
  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
  ปรับปรุงเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
  จัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่
  จัดทำคำอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่
5. เอกสารในข้อใดหมายถึงแบบรายงานผลการสำเร็จการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
  ปพ.1
  ปพ.2
  ปพ.3
  ไม่มีข้อถูก
6. "สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ""ผู้บริหารที่มีความรู้"" ทางจิตวิทยาการปกครองลูกน้องได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยาจากสมมติฐาน ข้อใดเป็นตัวแปรอิสระ"
  การปกครองลูกน้อง
  ผู้บริหารที่มีความรู้ทางจิตวิทยา
  ผู้บริหารที่ไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
  ผู้บริหารที่มีความรู้และไม่มีความรู้ทางจิตวิทยา
7. หน่วยงานใดเป็นผู้อนุมัติกรอบ นโยบายแผนงานโครงการการดำเนินส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดแดนภาคใต้
  ศอ.บต
  ศศ.วจ.
  สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมเขตฯ
  กระทรวงศึกษาธิการ
8. ข้อควรคำนึงในการลงโทษนักเรียน
  ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง
  ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท
  ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย
  อายุของนักเรียนหรือนักศึกษา
9. หากคุณครูต้องการให้นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ จะใช้วิธีการวิจัยในข้อใด
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
  ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดต่อไปนี้คือความสามารถด้านการคิดของสมองซีกซ้าย
  การใช้เหตุผล
  มีอิสระในการคิด
  คิดแบบองค์รวม
  คิดแบบอัตนัย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ