แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ภาค ข. วิชาการศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดตรงกับความหมายของ "การศึกษา"
  การเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม
  การเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและสังคม
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
2. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดการแก้ปัญหาและการจัดการ
  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning)
  ถูกทุกข้อ
3. การดำเนินการเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ข้อใดถูกต้อง
  จัดทำและจัดหาสื่อ สำหรับการศึกษาค้นคว้า เลือกและใช้สื่อที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมหลากหลาย
  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  กำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับสื่อ
  ถูกทุกข้อ
4. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนา ทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ ดูแลและช่วยเหลือให้แก่ผู้เรียน ตรงกับข้อใด
  การพัฒนาผู้เรียน
  พัฒนาการผู้เรียน
  กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
  วิธีการพัฒนาผู้เรียน
5. กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อที่จะตอบคำถาม หรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หมายความตรงกับข้อใด
  การวิจัย
  การวิจัยในชั้นเรียน
  การค้นหาคำตอบที่สงสัย
  วิธีการแสวงหาความรู้
6. ข้อใดเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้
  ทักษะการวิจัย (Research Skill)
  การใช้เส้นเล่าเรื่อง (Story Line)
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 Mat
  ถูกทุกข้อ
7. ในการวิจัยแบบง่าย ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
  กำหนดประเด็นของการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
  กำหนดวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆอย่างมีเหตุผล
  ดำเนินการตามวิธีการขั้นตอนที่กำหนด รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
  นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลที่เกิดขึ้น
8. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้กำหนดบังคับแบบตรงตามข้อใด
  ระเบียนแสดงผลการเรียน
  ประกาศนียบัตร
  แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา
  ระเบียนสะสม
9. "กำหนดรูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้" ข้อใดไม่ถูกต้อง
  สามารถสร้างเสริมความรู้ ทักษะและคุณลักษณะได้ตรงกับพฤติกรรมที่กำหนดในตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
  ก่อประโยชน์ให้ผู้เรียนสูงสุด
  ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดในระดับใด
10. "คุณลักษะอันพึงประสงค์ ประการที่ 5" ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ข้อใดถูกต้อง
  อยู่อย่างพอเพียง
  มุ่งมั่นในการทำงาน
  รักความเป็นไทย
  มีจิตสาธารณะ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ