แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกประถมศึกษา

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. หากนายจ้างกักขัง ทารุณกรรมเด็กจะมีโทษตามข้อใด
  โทษจำคุกเท่านั้น
  โทษปรับเท่านนั้น
  โทษทางอาญา
  ไม่มีความผิด
2. การที่ครูคิดค้นนวัตกรรมมาแก้ปัญหานักเรียนคิดไม่เป็น ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญใดที่กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  มีอิสระในการทำงาน
  ฝึกฝนอบรมตามหลักสูตรครู 5 ปี
  มีจรรบาบรรณวิชาชีพครู
  มีองค์กรวิชาชีพครู
3. มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน
  3 ด้าน
  5 ด้าน
  9 ด้าน
  12 ด้าน
4. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกสื่อการเรียนการสอน
  สื่อการเรียนการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้
  เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
  คำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
  สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
5. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้เน้นเรื่องใด
  สื่อการเรียนรู้
  ตัวเด็กนักเรียน
  การประเมินผล
  การสอนหลายๆวิธี
6. ความรู้สึก ความเชื่อ สิ่งที่ปรารถนาของครูและได้ปฏิบัติต่อๆกันมา
  คุณธรรมของครู
  จริยธรรมของครู
  ค่านิยมของครู
  จรรยาบรรณของครู
7. ครูผู้สอนสอนหลายคนในกลุ่มสาระเดียวกัน
  การสอนแบบค้นพบ
  การสอนแบบบูรณาการ
  การสอนแบบสถานการณ์จำลอง
  การสอนแบบหน่วย
8. กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนมากที่สุด
  เด็กก่อนประถมศึกษา
  เด็กภาคบังคับ
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
  เด็กพิการ ด้อยโอกาส
9. เหตุผลสำคัญที่สุดที่โรงเรียนต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
  โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชน
  กฎหมายกำหนดให้ประชาชนเป็นกรรมการโรงเรียน
  เป็นที่เรียนบุตรหลายคนในชุมชน
  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นต้นทุนสำคัญของประเทศด้านใด
  ต้นทุนพื้นฐาน
  ต้นทุนทางสังคม
  ต้นทุนเศรษฐกิจ
  ต้นทุนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ