คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. แปลงเลขฐานสิบ 45 เป็นเลขฐานสอง
  1101112
  1011012
  1100112
  1000102
2. ข้อใดคือหลักการแบ่งกลุ่มเพื่อการแปลงค่าเลขฐานสองให้เป็นฐานสิบหก
  แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
  แบ่งกลุ่มละสี่หลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา
  แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านขวาไปด้านซ้าย
  แบ่งกลุ่มละสองหลักจากด้านซ้ายไปด้านขวา
3. ระหว่างเลขฐานสอง จะใช้สัญลักษณ์หรือหลักที่แตกต่างกันกับเลขฐานสิบหกกี่ตัว ?
  2 ตัว
  4 ตัว
  10 ตัว
  14 ตัว
4. แปลงเลขฐานสอง 101012เป็นเลขฐานสิบ
  20
  21
  22
  23
5. จากเลขฐานสิบ 189 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
  100111012
  101111012
  110111012
  101100102
6. จงหาผลลัพธ์ของ (11011)2 + (10111)2 ?
  45
  50
  55
  56
7. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
  A
  0
  F
  16
8. ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
  นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
9. จงแปลง (D8)16 ให้เป็นเลขฐานแปด ?
  (33)8
  (330)8
  (66)8
  (660)8
10. จงหาผลลัพธ์ของ (3E)16 + 40 ?
  144
  145
  146
  147
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ