คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสิบ
  1234AB16
  110011
  10101102
  12458
2. ข้อใดเขียนถูกต้อง
  1252
  108102
  150
  1010132
3. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
  เลขฐานสิบ
  เลขฐานสอง
  เลขฐานแปด
  เลขฐานสิบหก
4. ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
  นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
5. จากเลขฐานสิบ 189 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
  100111012
  101111012
  110111012
  101100102
6. จงแปลง (10)8 ให้เป็นเลขฐานสอง ?
  (10)2
  (100)2
  (1000)2
  (10110)2
7. แปลงเลขฐานสิบ 45 เป็นเลขฐานสอง
  1101112
  1011012
  1100112
  1000102
8. จงหาผลลัพธ์ของ (11011)2 + (10111)2 ?
  45
  50
  55
  56
9. จงหาผลลัพธ์ของ (161)8 + (65)16 ?
  211
  212
  213
  214
10. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
  0
  1
  2
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ