คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
1. ข้อใดคือหลักการแปลงเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานแปด
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  นำ 8 ไปหารสั้นเลขฐานสิบ แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
  นำ 10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านบนลงล่าง
  10 ไปหารสั้นเลขฐานแปด แล้วนำผลลัพธ์และเศษมาเรียงต่อกันจากด้านล่างขึ้นบน
2. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ของเลขฐานสอง
  0
  1
  2
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3. จากเลขฐานสิบ 189 นี้ทำให้เป็นเลขฐานสองจะมีค่าเท่าไร
  100111012
  101111012
  110111012
  101100102
4. แปลงเลขฐานสิบ 100 เป็นเลขฐานสอง
  10010012
  11110012
  11101112
  11001002
5. จงแปลง (65)8 ให้เป็นเลขฐานสิบ ?
  52
  53
  54
  55
6. ระหว่างเลขฐานสอง จะใช้สัญลักษณ์หรือหลักที่แตกต่างกันกับเลขฐานสิบหกกี่ตัว ?
  2 ตัว
  4 ตัว
  10 ตัว
  14 ตัว
7. แปลงเลขฐานสอง 101012เป็นเลขฐานสิบ
  20
  21
  22
  23
8. จงหาผลลัพธ์ของ (72)8 - (11111)2 ?
  25
  27
  29
  31
9. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสอง
  1234AB16
  1150
  10101102
  12458
10. ข้อใดเป็นระบบเลขฐานสิบ
  1234AB16
  110011
  10101102
  12458
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 300 คนล่าสุด

หน้าแรก | สถิติผู้ทำข้อสอบ | นำข้อสอบไปติดที่เว็บคุณ